วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

หัวใจของอนุสัญญาสิทธิเด็ก

-เด็กทุกคนในโลกนี้มีสิทธิที่จะได้รับการดูแลคุ้มครองโดยไม่แตกต่างกัน
-เด็กมีสิทธิที่จะเกิดมาแล้วอยู่รอดและเติบโตอย่างเหมาะสม
-ประโยชน์สูงสุดของเด็กต้องได้รับการคำนึงถึงเป็นอันอับแรก
-เด็กควรจะได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกิจกรรมใดๆมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเด็กๆ

-เด็กควรได้รับโอกาส และรับพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
*********
พันธกิจโครงการบ้านเด็กต่างด้าว
จังหวัดสุพรรณบุรี

บ้านเด็ก

โครงการบ้านเด็ก เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์บูรณาการเด็กเยาวชน ครอบครัว และชุมชน (บ้านปลูกรัก) เพื่อจัดตั้งขึ้นให้เป็นสถานที่สำหรับดูแลพัฒนาเด็กต่างด้าว เช่น ชาวพม่าที่เข้ามาทำงานในพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กที่เกิดในประเทศไทยและเด็กที่ติดตามพ่อแม่มาทำงาน แต่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ หรือได้รับการดูแลพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ เด็กๆเหล่านี้จะอยู่จะเฉพาะบริเวณบ้านพักคนงานเท่านั้น ดังนั้นโครงการบ้านเด็ก จึงอาสาสมัครที่จะเข้าไปรับเด็กเหล่านี้มาดูแลระหว่างที่พ่อแม่ไปทำงาน ตกเย็นก็จะส่งกลับที่พักเพื่อให้อยู่กับครอบครัว ซึ่งกิจกรรมเด็กๆจะได้รับ เช่นการอ่านภาษาไทย ฝึกพูดภาษาไทย เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของตนเอง สุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาด้านทักษะ อีคิว การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ สุดท้ายเด็กๆเหล่านี้จะเรียนรู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้ ซึ่งในแต่ละวันจะสอนเรื่องราวในพระคัมภีร์ และการอธิษฐาน การเคารพสิทธิของกันและกัน สำหรับเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนนั้น จะดูแลด้านสุขภาพ และกิจกรรมพื้นฐานแต่เนื่องจากเราไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ผู้ปกครองเด็กจะต้องรับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน นม และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนบ้าง ส่วนเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กนั้น ส่วนใหญ่จะอาสาสมัครผลัดกันเข้ามาดูแล ขอฝากพี่น้องคริสเตียนอธิษฐานผื่อด้วยนะคร้าบ.
ศจ.ศราวุธ วรรณวงศ์
โครงการบ้านเด็ก
โทร 083-3112246